Rumänska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

bijl. (bijlage)
app. (appendix)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ong. (ongeveer)
aprox. (aproximativ)
Används när mängden är okänd
bibl. (bibliografie)
Bibliografie - nu se prescurtează
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
cca (circa)
Används för att uppskatta en mängd
hst. (hoofdstuk)
cap. (capitol)
En definierad del av arbetet
kolom
col. (coloană)
Den vertikala delen av en tabell
dissertatie
Disertaţie - nu se abreviază
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
bew. (bewerkt door)
n.t. (nota traducătorului)
Används när verket har ändrats av en tredje part
bijv. (bijvoorbeeld)
ex. (exemplu)
Används när man ger ett exempel
bijz. (bijzonder)
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Används när man försöker definiera något tydligare
enz. (enzovoort)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
afb. (afbeelding)
fig. (figura)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.w.z (dat wil zeggen)
adică
Används när man utvecklar en idé
incl. (inclusief)
inclusiv - nu se abreviază
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (pagina)
p./pg. (pagina)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pagina´s)
pp. (paginile)
Flera sidor av rapporten
voorwoord
pref. (prefaţă)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
uitg. (uitgegeven door)
ed. (editat de)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
herz. (herzien)
red. (redactor)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
herdr. (herdruk)
reed. (reeditarea)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
vertaald door
trad. (tradusă de)
Används när verk har översatts till ett annat språk
jg. (jaargang)
vol. (volumul/tomul)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete