Polska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

bijl. (bijlage)
aneks
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ong. (ongeveer)
ok. (około)
Används när mängden är okänd
bibl. (bibliografie)
bibliografia
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
circa
Används för att uppskatta en mängd
hst. (hoofdstuk)
rozdz. (rozdział)
En definierad del av arbetet
kolom
kolumna
Den vertikala delen av en tabell
dissertatie
dysertacja
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
bew. (bewerkt door)
pod red. (pod redakcją)
Används när verket har ändrats av en tredje part
bijv. (bijvoorbeeld)
np. (na przykład)
Används när man ger ett exempel
bijz. (bijzonder)
szczególnie
Används när man försöker definiera något tydligare
enz. (enzovoort)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
afb. (afbeelding)
rys. (rysunek)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.w.z (dat wil zeggen)
tj. (to jest)
Används när man utvecklar en idé
incl. (inclusief)
wliczając
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
nb. (notabene/nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (pagina)
str. (strona)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pagina´s)
str. (strony)
Flera sidor av rapporten
voorwoord
wstęp/przedmowa
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
uitg. (uitgegeven door)
wyd. (wydawnictwo)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
herz. (herzien)
korekta
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
herdr. (herdruk)
przedruk
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
vertaald door
tłum. (tłumaczenie)
Används när verk har översatts till ett annat språk
jg. (jaargang)
t. (tom)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete