Japanska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

bijl. (bijlage)
別表
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ong. (ongeveer)
Används när mängden är okänd
bibl. (bibliografie)
参考文献一覧
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
およそ
Används för att uppskatta en mängd
hst. (hoofdstuk)
En definierad del av arbetet
kolom
Den vertikala delen av en tabell
dissertatie
学位論文
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
bew. (bewerkt door)
編さん
Används när verket har ändrats av en tredje part
bijv. (bijvoorbeeld)
Används när man ger ett exempel
bijz. (bijzonder)
特に
Används när man försöker definiera något tydligare
enz. (enzovoort)
etc.
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
afb. (afbeelding)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.w.z (dat wil zeggen)
すなわち
Används när man utvecklar en idé
incl. (inclusief)
含めて
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
注意
Används när en person måste notera något viktigt
p. (pagina)
p.(ページ)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pagina´s)
pp.(ページ 複数)
Flera sidor av rapporten
voorwoord
序論
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
uitg. (uitgegeven door)
(人物名)出版
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
herz. (herzien)
(人物名)編
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
herdr. (herdruk)
再版
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
vertaald door
(人物名)訳
Används när verk har översatts till ett annat språk
jg. (jaargang)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete