Finska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

bijl. (bijlage)
Liitteet
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ong. (ongeveer)
n. (noin)
Används när mängden är okänd
bibl. (bibliografie)
Bibliografia
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
n. (noin)
Används för att uppskatta en mängd
hst. (hoofdstuk)
kpl (kappale)
En definierad del av arbetet
kolom
Pylväs
Den vertikala delen av en tabell
dissertatie
Väitöskirja
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
bew. (bewerkt door)
toim. (toimittanut)
Används när verket har ändrats av en tredje part
bijv. (bijvoorbeeld)
esim. (esimerkiksi)
Används när man ger ett exempel
bijz. (bijzonder)
erityisesti
Används när man försöker definiera något tydligare
enz. (enzovoort)
jne. (ja niin edelleen)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
afb. (afbeelding)
kaavio
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.w.z (dat wil zeggen)
eli
Används när man utvecklar en idé
incl. (inclusief)
mukaanlukien
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
huom. (huomautus)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (pagina)
s. (sivu)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pagina´s)
sivut
Flera sidor av rapporten
voorwoord
esipuhe
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
uitg. (uitgegeven door)
julk. (julkaissut)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
herz. (herzien)
muok. (muokannut)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
herdr. (herdruk)
lisäpainos
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
vertaald door
kääntänyt
Används när verk har översatts till ett annat språk
jg. (jaargang)
vol. (volyymi)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete