Danska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

bijl. (bijlage)
bilag
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ong. (ongeveer)
ca. (cirka)
Används när mängden är okänd
bibl. (bibliografie)
bibliografi
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
ca. (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
hst. (hoofdstuk)
afsnit
En definierad del av arbetet
kolom
kolonne
Den vertikala delen av en tabell
dissertatie
afhandling
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
bew. (bewerkt door)
redigeret af
Används när verket har ändrats av en tredje part
bijv. (bijvoorbeeld)
f.eks. (for eksempel)
Används när man ger ett exempel
bijz. (bijzonder)
især
Används när man försöker definiera något tydligare
enz. (enzovoort)
osv. (og så videre)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
afb. (afbeelding)
fig. (figur)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.w.z (dat wil zeggen)
dvs. (det vil sige)
Används när man utvecklar en idé
incl. (inclusief)
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (pagina)
side
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pagina´s)
s. (sider)
Flera sidor av rapporten
voorwoord
indledning
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
uitg. (uitgegeven door)
udgivet af
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
herz. (herzien)
revideret af
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
herdr. (herdruk)
genoptryk
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
vertaald door
oversat af
Används när verk har översatts till ett annat språk
jg. (jaargang)
bind
Anger en specific volym eller en del av ett arbete