Portugisiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

부록
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
대략
aprox. (aproximadamente)
Används när mängden är okänd
참고 문헌 목록
bibliogr. (bibliografia)
Förteckning över använda källor
대략
cerca
Används för att uppskatta en mängd
제 (숫자 ex. 1) 장
cap. (capítulo)
En definierad del av arbetet
세로줄
col. (coluna)
Den vertikala delen av en tabell
논문
dissertação
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
편집
ed. (edição)
Används när verket har ändrats av en tredje part
예,
p.ex. (por exemplo)
Används när man ger ett exempel
특히,
especialmente
Används när man försöker definiera något tydligare
등...
etc. (et cetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
즉,
i.e. (id est)
Används när man utvecklar en idé
... 포함
incluindo
Används när du lägger till något i en lista
주의
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p.
p. (página)
Varje enskild sida av arbetet
pp.
pp. (páginas)
Flera sidor av rapporten
서두
prefácio
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
(홍길동) 지음
E. (editor)
EE. (editores)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
(홍길동) 개정
revisado por
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
재판본
reimpresso
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
(홍길동) 번역
Trad. (tradução)
Används när verk har översatts till ett annat språk
제 (몇) 판
vol. (volume)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete