Italienska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

부록
Appendice
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
대략
ca. (circa)
Används när mängden är okänd
참고 문헌 목록
Bibliografia
Förteckning över använda källor
대략
ca. (circa)
Används för att uppskatta en mängd
제 (숫자 ex. 1) 장
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
En definierad del av arbetet
세로줄
Colonna
Den vertikala delen av en tabell
논문
Dissertazione di laurea
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
편집
A cura di
Används när verket har ändrats av en tredje part
예,
e.g. (exempli gratia)
Används när man ger ett exempel
특히,
Specialmente
Används när man försöker definiera något tydligare
등...
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
즉,
i.e. (id est)/cioè
Används när man utvecklar en idé
... 포함
incl. (incluso)
Används när du lägger till något i en lista
주의
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p.
p. (pagina)
Varje enskild sida av arbetet
pp.
pp. (pagine)
Flera sidor av rapporten
서두
Prefazione/Preambolo
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
(홍길동) 지음
Pubblicato da
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
(홍길동) 개정
n.d.A. (nota dell'autore)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
재판본
Opera ristampata
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
(홍길동) 번역
Tradotta da
Används när verk har översatts till ett annat språk
제 (몇) 판
vol. (volume)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete