Grekiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

부록
παρ. (παράρτημα)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
대략
περ. (κατά προσέγγιση)
Används när mängden är okänd
참고 문헌 목록
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Förteckning över använda källor
대략
περ. (περίπου)
Används för att uppskatta en mängd
제 (숫자 ex. 1) 장
κεφ. (κεφάλαιο)
En definierad del av arbetet
세로줄
στήλη
Den vertikala delen av en tabell
논문
διατριβή
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
편집
επιμ. (επιμέλεια)
Används när verket har ändrats av en tredje part
예,
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Används när man ger ett exempel
특히,
ειδ. (ειδικά)
Används när man försöker definiera något tydligare
등...
κτλ. (και τα λοιπά)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Σχ. (Σχήμα)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
즉,
δηλαδή,...
Används när man utvecklar en idé
... 포함
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Används när du lägger till något i en lista
주의
σημ. (σημείωση)
Används när en person måste notera något viktigt
p.
σελ. (σελίδα)
Varje enskild sida av arbetet
pp.
σελ. (σελίδες)
Flera sidor av rapporten
서두
Προτ. (πρόλογος)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
(홍길동) 지음
δημοσιεύθηκε από
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
(홍길동) 개정
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
재판본
ανατύπωση
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
(홍길동) 번역
μεταφράστηκε από
Används när verk har översatts till ett annat språk
제 (몇) 판
τομ. (τόμος)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete