Ryska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

app.(附录)
прил. (приложения)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
approx.(大约)
прибл. (приблизительно)
Används när mängden är okänd
bibliog.(引用来源)
библ. (библиография)
Förteckning över använda källor
ca.(大约)
ca. (circa -ровно)
Används för att uppskatta en mängd
ch.(章)
гл. (глава)
En definierad del av arbetet
col.(柱)
кол. (колонка)
Den vertikala delen av en tabell
diss.(论文)
дисс. (дисертация)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ed.(编辑)
ред. (редактор ...)
Används när verket har ändrats av en tredje part
e.g.(例如)
н/р (на пример)
Används när man ger ett exempel
esp.(尤其是)
особенно (особенно)
Används när man försöker definiera något tydligare
etc.(等等)
и т.д. (и так далее)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig.(图表)
рис. (рисунок)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
i.e.(既)
т.е. (то есть)
Används när man utvecklar en idé
incl.(包括)
вкл. (включая)
Används när du lägger till något i en lista
N.B.(注意)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p.(页)
стр. (страница)
Varje enskild sida av arbetet
pp.(页)
стр-ы. (страницы)
Flera sidor av rapporten
pref.(前言)
прол. (пролог)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
pub.(由...出版)
изд. (издательство)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev.(由...修改)
ред. (просмотрено...)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
rpt.(转载)
обр. (в обработке...)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trans.(由...翻译)
trans. (перевод ...)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol.(卷)
vol. (volume - ценность)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete