Polska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

app.(附录)
aneks
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
approx.(大约)
ok. (około)
Används när mängden är okänd
bibliog.(引用来源)
bibliografia
Förteckning över använda källor
ca.(大约)
circa
Används för att uppskatta en mängd
ch.(章)
rozdz. (rozdział)
En definierad del av arbetet
col.(柱)
kolumna
Den vertikala delen av en tabell
diss.(论文)
dysertacja
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ed.(编辑)
pod red. (pod redakcją)
Används när verket har ändrats av en tredje part
e.g.(例如)
np. (na przykład)
Används när man ger ett exempel
esp.(尤其是)
szczególnie
Används när man försöker definiera något tydligare
etc.(等等)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig.(图表)
rys. (rysunek)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
i.e.(既)
tj. (to jest)
Används när man utvecklar en idé
incl.(包括)
wliczając
Används när du lägger till något i en lista
N.B.(注意)
nb. (notabene/nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p.(页)
str. (strona)
Varje enskild sida av arbetet
pp.(页)
str. (strony)
Flera sidor av rapporten
pref.(前言)
wstęp/przedmowa
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
pub.(由...出版)
wyd. (wydawnictwo)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev.(由...修改)
korekta
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
rpt.(转载)
przedruk
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trans.(由...翻译)
tłum. (tłumaczenie)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol.(卷)
t. (tom)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete