Japanska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

app.(附录)
別表
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
approx.(大约)
Används när mängden är okänd
bibliog.(引用来源)
参考文献一覧
Förteckning över använda källor
ca.(大约)
およそ
Används för att uppskatta en mängd
ch.(章)
En definierad del av arbetet
col.(柱)
Den vertikala delen av en tabell
diss.(论文)
学位論文
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ed.(编辑)
編さん
Används när verket har ändrats av en tredje part
e.g.(例如)
Används när man ger ett exempel
esp.(尤其是)
特に
Används när man försöker definiera något tydligare
etc.(等等)
etc.
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig.(图表)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
i.e.(既)
すなわち
Används när man utvecklar en idé
incl.(包括)
含めて
Används när du lägger till något i en lista
N.B.(注意)
注意
Används när en person måste notera något viktigt
p.(页)
p.(ページ)
Varje enskild sida av arbetet
pp.(页)
pp.(ページ 複数)
Flera sidor av rapporten
pref.(前言)
序論
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
pub.(由...出版)
(人物名)出版
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev.(由...修改)
(人物名)編
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
rpt.(转载)
再版
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trans.(由...翻译)
(人物名)訳
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol.(卷)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete