Hindi | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

app.(附录)
परिशिष्ट
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
approx.(大约)
लगभग
Används när mängden är okänd
bibliog.(引用来源)
ग्रंथ सूची
Förteckning över använda källor
ca.(大约)
लगभग
Används för att uppskatta en mängd
ch.(章)
अध्याय
En definierad del av arbetet
col.(柱)
स्तंभ
Den vertikala delen av en tabell
diss.(论文)
व्याख्यान
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ed.(编辑)
संपादक
Används när verket har ändrats av en tredje part
e.g.(例如)
उदाहरण
Används när man ger ett exempel
esp.(尤其是)
विशेषतः
Används när man försöker definiera något tydligare
etc.(等等)
आदि.
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig.(图表)
आकृ.
Ett diagram som hör till en del av arbetet
i.e.(既)
जो है कि...
Används när man utvecklar en idé
incl.(包括)
सहित
Används när du lägger till något i en lista
N.B.(注意)
ख़ासकर
Används när en person måste notera något viktigt
p.(页)
अगला
Varje enskild sida av arbetet
pp.(页)
अगला पन्ना
Flera sidor av rapporten
pref.(前言)
प्रस्तावना
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
pub.(由...出版)
प्रकाशन
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev.(由...修改)
पुनरीक्षित
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
rpt.(转载)
पुनर्मुद्रण
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trans.(由...翻译)
अनुवादक
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol.(卷)
विभाग
Anger en specific volym eller en del av ett arbete