Spanska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

別表
ap. (apéndice)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
aprox. (aproximadamente)
Används när mängden är okänd
参考文献一覧
bibl. (bibliografía)
Förteckning över använda källor
およそ
circ. (circa)
Används för att uppskatta en mängd
cap. (capítulo)
En definierad del av arbetet
col. (columna)
Den vertikala delen av en tabell
学位論文
disertación
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
編さん
editado por
Används när verket har ändrats av en tredje part
p. ej. (por ejemplo)
Används när man ger ett exempel
特に
especialmente
Används när man försöker definiera något tydligare
etc.
etc. (etcétera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
すなわち
es decir,...
Används när man utvecklar en idé
含めて
incl.
Används när du lägger till något i en lista
注意
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p.(ページ)
p. (página)
Varje enskild sida av arbetet
pp.(ページ 複数)
pp. (páginas)
Flera sidor av rapporten
序論
Prefacio
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
(人物名)出版
publicado por
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
(人物名)編
revisado por
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
再版
reedición / nueva edición / reimpresión
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
(人物名)訳
traducido por
Används när verk har översatts till ett annat språk
t.
Anger en specific volym eller en del av ett arbete