Kinesiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

別表
app.(附录)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
approx.(大约)
Används när mängden är okänd
参考文献一覧
bibliog.(引用来源)
Förteckning över använda källor
およそ
ca.(大约)
Används för att uppskatta en mängd
ch.(章)
En definierad del av arbetet
col.(柱)
Den vertikala delen av en tabell
学位論文
diss.(论文)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
編さん
ed.(编辑)
Används när verket har ändrats av en tredje part
e.g.(例如)
Används när man ger ett exempel
特に
esp.(尤其是)
Används när man försöker definiera något tydligare
etc.
etc.(等等)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig.(图表)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
すなわち
i.e.(既)
Används när man utvecklar en idé
含めて
incl.(包括)
Används när du lägger till något i en lista
注意
N.B.(注意)
Används när en person måste notera något viktigt
p.(ページ)
p.(页)
Varje enskild sida av arbetet
pp.(ページ 複数)
pp.(页)
Flera sidor av rapporten
序論
pref.(前言)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
(人物名)出版
pub.(由...出版)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
(人物名)編
rev.(由...修改)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
再版
rpt.(转载)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
(人物名)訳
trans.(由...翻译)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol.(卷)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete