Italienska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

別表
Appendice
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ca. (circa)
Används när mängden är okänd
参考文献一覧
Bibliografia
Förteckning över använda källor
およそ
ca. (circa)
Används för att uppskatta en mängd
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
En definierad del av arbetet
Colonna
Den vertikala delen av en tabell
学位論文
Dissertazione di laurea
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
編さん
A cura di
Används när verket har ändrats av en tredje part
e.g. (exempli gratia)
Används när man ger ett exempel
特に
Specialmente
Används när man försöker definiera något tydligare
etc.
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
すなわち
i.e. (id est)/cioè
Används när man utvecklar en idé
含めて
incl. (incluso)
Används när du lägger till något i en lista
注意
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p.(ページ)
p. (pagina)
Varje enskild sida av arbetet
pp.(ページ 複数)
pp. (pagine)
Flera sidor av rapporten
序論
Prefazione/Preambolo
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
(人物名)出版
Pubblicato da
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
(人物名)編
n.d.A. (nota dell'autore)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
再版
Opera ristampata
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
(人物名)訳
Tradotta da
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete