Grekiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

別表
παρ. (παράρτημα)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
περ. (κατά προσέγγιση)
Används när mängden är okänd
参考文献一覧
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Förteckning över använda källor
およそ
περ. (περίπου)
Används för att uppskatta en mängd
κεφ. (κεφάλαιο)
En definierad del av arbetet
στήλη
Den vertikala delen av en tabell
学位論文
διατριβή
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
編さん
επιμ. (επιμέλεια)
Används när verket har ändrats av en tredje part
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Används när man ger ett exempel
特に
ειδ. (ειδικά)
Används när man försöker definiera något tydligare
etc.
κτλ. (και τα λοιπά)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Σχ. (Σχήμα)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
すなわち
δηλαδή,...
Används när man utvecklar en idé
含めて
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Används när du lägger till något i en lista
注意
σημ. (σημείωση)
Används när en person måste notera något viktigt
p.(ページ)
σελ. (σελίδα)
Varje enskild sida av arbetet
pp.(ページ 複数)
σελ. (σελίδες)
Flera sidor av rapporten
序論
Προτ. (πρόλογος)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
(人物名)出版
δημοσιεύθηκε από
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
(人物名)編
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
再版
ανατύπωση
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
(人物名)訳
μεταφράστηκε από
Används när verk har översatts till ett annat språk
τομ. (τόμος)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete