Danska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

別表
bilag
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ca. (cirka)
Används när mängden är okänd
参考文献一覧
bibliografi
Förteckning över använda källor
およそ
ca. (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
afsnit
En definierad del av arbetet
kolonne
Den vertikala delen av en tabell
学位論文
afhandling
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
編さん
redigeret af
Används när verket har ändrats av en tredje part
f.eks. (for eksempel)
Används när man ger ett exempel
特に
især
Används när man försöker definiera något tydligare
etc.
osv. (og så videre)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figur)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
すなわち
dvs. (det vil sige)
Används när man utvecklar en idé
含めて
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
注意
NB (notabene)
Används när en person måste notera något viktigt
p.(ページ)
side
Varje enskild sida av arbetet
pp.(ページ 複数)
s. (sider)
Flera sidor av rapporten
序論
indledning
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
(人物名)出版
udgivet af
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
(人物名)編
revideret af
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
再版
genoptryk
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
(人物名)訳
oversat af
Används när verk har översatts till ett annat språk
bind
Anger en specific volym eller en del av ett arbete