Turkiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Appendice
ek
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ca. (circa)
tahmini/ yaklaşık
Används när mängden är okänd
Bibliografia
Bibliyografi/ Kaynakça
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
aşağı yukarı/ takribi
Används för att uppskatta en mängd
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Bölüm/ ünite
En definierad del av arbetet
Colonna
kol. (kolon)/ sütun
Den vertikala delen av en tabell
Dissertazione di laurea
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
A cura di
tarafından düzeltildi
Används när verket har ändrats av en tredje part
e.g. (exempli gratia)
ör./örn. (örneğin)
Används när man ger ett exempel
Specialmente
özellikle
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
fig. (figür)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
i.e. (id est)/cioè
yani
Används när man utvecklar en idé
incl. (incluso)
kapsar/ dahil
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (pagina)
s. (sayfa)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pagine)
sayfalar
Flera sidor av rapporten
Prefazione/Preambolo
önsöz/ giriş
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
Pubblicato da
yay. (yayımlandı)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
n.d.A. (nota dell'autore)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Opera ristampata
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
Tradotta da
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
böl. (bölüm)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete