Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Appendice
- (příloha)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ca. (circa)
přibl. (přibližně)
Används när mängden är okänd
Bibliografia
lit. (literatura)
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
cca (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
kap. (kapitola)
En definierad del av arbetet
Colonna
- (sloupec)
Den vertikala delen av en tabell
Dissertazione di laurea
dis. (disertace, disertační práce)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
A cura di
edit. (editována kým)
Används när verket har ändrats av en tredje part
e.g. (exempli gratia)
např. (například)
Används när man ger ett exempel
Specialmente
zejm. (zejména)
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
atd. (a tak dále)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
obr. (obrázek)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
i.e. (id est)/cioè
tj. (to jest)
Används när man utvecklar en idé
incl. (incluso)
vč. (včetně)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (pagina)
str. (strana)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pagine)
str. (strany)
Flera sidor av rapporten
Prefazione/Preambolo
- (předmluva)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
Pubblicato da
publ. (publikováno kým)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
n.d.A. (nota dell'autore)
rev. (revidováno kým)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Opera ristampata
dot. (dotisk)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
Tradotta da
přel. (přeloženo kým)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
obj. (objem)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete