Thailändska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Appendice
(ภาคผนวก)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ca. (circa)
ประมาณ
Används när mängden är okänd
Bibliografia
บรรณานุกรม
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
ประมาณ
Används för att uppskatta en mängd
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
บท
En definierad del av arbetet
Colonna
คอลัมน์
Den vertikala delen av en tabell
Dissertazione di laurea
ปริญญานิพนธ์
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
A cura di
แก้ไขโดย
Används när verket har ändrats av en tredje part
e.g. (exempli gratia)
ตัวอย่างเช่น
Används när man ger ett exempel
Specialmente
โดยเฉพาะ
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
และอื่นๆอีกมากมาย
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
ตัวเลข
Ett diagram som hör till en del av arbetet
i.e. (id est)/cioè
กล่าวคือ
Används när man utvecklar en idé
incl. (incluso)
ประกอบไปด้วย
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
หมายเหตุ
Används när en person måste notera något viktigt
p. (pagina)
หน้า
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pagine)
หน้า
Flera sidor av rapporten
Prefazione/Preambolo
คำนำ
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
Pubblicato da
ตีพิมพ์โดย
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
n.d.A. (nota dell'autore)
ทบทวนโดย
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Opera ristampata
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
Tradotta da
แปลโดย
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
ระดับ
Anger en specific volym eller en del av ett arbete