Svenska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Appendice
Appendix
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ca. (circa)
ung. (ungefär)
Används när mängden är okänd
Bibliografia
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
ca. (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
kap. (kapitel)
En definierad del av arbetet
Colonna
Kolumn
Den vertikala delen av en tabell
Dissertazione di laurea
Doktorsavhandling
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
A cura di
red. (redigerad av)
Används när verket har ändrats av en tredje part
e.g. (exempli gratia)
t.ex. (till exempel)
Används när man ger ett exempel
Specialmente
särskilt
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
etc. (et cetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
figur
Ett diagram som hör till en del av arbetet
i.e. (id est)/cioè
d.v.s. (det vill säga)
Används när man utvecklar en idé
incl. (incluso)
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (pagina)
s. (sida)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pagine)
s. (sidor)
Flera sidor av rapporten
Prefazione/Preambolo
förord
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
Pubblicato da
publicerad av
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
n.d.A. (nota dell'autore)
rev. (reviderad av)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Opera ristampata
omtryck/nytryck
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
Tradotta da
övers. (översättning)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
vol. (volym)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete