Ryska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Appendice
прил. (приложения)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ca. (circa)
прибл. (приблизительно)
Används när mängden är okänd
Bibliografia
библ. (библиография)
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
ca. (circa -ровно)
Används för att uppskatta en mängd
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
гл. (глава)
En definierad del av arbetet
Colonna
кол. (колонка)
Den vertikala delen av en tabell
Dissertazione di laurea
дисс. (дисертация)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
A cura di
ред. (редактор ...)
Används när verket har ändrats av en tredje part
e.g. (exempli gratia)
н/р (на пример)
Används när man ger ett exempel
Specialmente
особенно (особенно)
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
и т.д. (и так далее)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
рис. (рисунок)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
i.e. (id est)/cioè
т.е. (то есть)
Används när man utvecklar en idé
incl. (incluso)
вкл. (включая)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (pagina)
стр. (страница)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pagine)
стр-ы. (страницы)
Flera sidor av rapporten
Prefazione/Preambolo
прол. (пролог)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
Pubblicato da
изд. (издательство)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
n.d.A. (nota dell'autore)
ред. (просмотрено...)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Opera ristampata
обр. (в обработке...)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
Tradotta da
trans. (перевод ...)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
vol. (volume - ценность)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete