Rumänska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Appendice
app. (appendix)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ca. (circa)
aprox. (aproximativ)
Används när mängden är okänd
Bibliografia
Bibliografie - nu se prescurtează
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
cca (circa)
Används för att uppskatta en mängd
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
cap. (capitol)
En definierad del av arbetet
Colonna
col. (coloană)
Den vertikala delen av en tabell
Dissertazione di laurea
Disertaţie - nu se abreviază
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
A cura di
n.t. (nota traducătorului)
Används när verket har ändrats av en tredje part
e.g. (exempli gratia)
ex. (exemplu)
Används när man ger ett exempel
Specialmente
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
fig. (figura)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
i.e. (id est)/cioè
adică
Används när man utvecklar en idé
incl. (incluso)
inclusiv - nu se abreviază
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (pagina)
p./pg. (pagina)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pagine)
pp. (paginile)
Flera sidor av rapporten
Prefazione/Preambolo
pref. (prefaţă)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
Pubblicato da
ed. (editat de)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
n.d.A. (nota dell'autore)
red. (redactor)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Opera ristampata
reed. (reeditarea)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
Tradotta da
trad. (tradusă de)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
vol. (volumul/tomul)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete