Koreanska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Appendice
부록
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ca. (circa)
대략
Används när mängden är okänd
Bibliografia
참고 문헌 목록
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
대략
Används för att uppskatta en mängd
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
제 (숫자 ex. 1) 장
En definierad del av arbetet
Colonna
세로줄
Den vertikala delen av en tabell
Dissertazione di laurea
논문
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
A cura di
편집
Används när verket har ändrats av en tredje part
e.g. (exempli gratia)
예,
Används när man ger ett exempel
Specialmente
특히,
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
등...
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
i.e. (id est)/cioè
즉,
Används när man utvecklar en idé
incl. (incluso)
... 포함
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
주의
Används när en person måste notera något viktigt
p. (pagina)
p.
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pagine)
pp.
Flera sidor av rapporten
Prefazione/Preambolo
서두
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
Pubblicato da
(홍길동) 지음
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
n.d.A. (nota dell'autore)
(홍길동) 개정
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Opera ristampata
재판본
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
Tradotta da
(홍길동) 번역
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
제 (몇) 판
Anger en specific volym eller en del av ett arbete