Japanska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Appendice
別表
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ca. (circa)
Används när mängden är okänd
Bibliografia
参考文献一覧
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
およそ
Används för att uppskatta en mängd
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
En definierad del av arbetet
Colonna
Den vertikala delen av en tabell
Dissertazione di laurea
学位論文
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
A cura di
編さん
Används när verket har ändrats av en tredje part
e.g. (exempli gratia)
Används när man ger ett exempel
Specialmente
特に
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
etc.
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
i.e. (id est)/cioè
すなわち
Används när man utvecklar en idé
incl. (incluso)
含めて
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
注意
Används när en person måste notera något viktigt
p. (pagina)
p.(ページ)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pagine)
pp.(ページ 複数)
Flera sidor av rapporten
Prefazione/Preambolo
序論
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
Pubblicato da
(人物名)出版
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
n.d.A. (nota dell'autore)
(人物名)編
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Opera ristampata
再版
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
Tradotta da
(人物名)訳
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete