Hindi | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Appendice
परिशिष्ट
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ca. (circa)
लगभग
Används när mängden är okänd
Bibliografia
ग्रंथ सूची
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
लगभग
Används för att uppskatta en mängd
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
अध्याय
En definierad del av arbetet
Colonna
स्तंभ
Den vertikala delen av en tabell
Dissertazione di laurea
व्याख्यान
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
A cura di
संपादक
Används när verket har ändrats av en tredje part
e.g. (exempli gratia)
उदाहरण
Används när man ger ett exempel
Specialmente
विशेषतः
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
आदि.
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
आकृ.
Ett diagram som hör till en del av arbetet
i.e. (id est)/cioè
जो है कि...
Används när man utvecklar en idé
incl. (incluso)
सहित
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
ख़ासकर
Används när en person måste notera något viktigt
p. (pagina)
अगला
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pagine)
अगला पन्ना
Flera sidor av rapporten
Prefazione/Preambolo
प्रस्तावना
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
Pubblicato da
प्रकाशन
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
n.d.A. (nota dell'autore)
पुनरीक्षित
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Opera ristampata
पुनर्मुद्रण
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
Tradotta da
अनुवादक
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
विभाग
Anger en specific volym eller en del av ett arbete