Danska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Appendice
bilag
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ca. (circa)
ca. (cirka)
Används när mängden är okänd
Bibliografia
bibliografi
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
ca. (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
afsnit
En definierad del av arbetet
Colonna
kolonne
Den vertikala delen av en tabell
Dissertazione di laurea
afhandling
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
A cura di
redigeret af
Används när verket har ändrats av en tredje part
e.g. (exempli gratia)
f.eks. (for eksempel)
Används när man ger ett exempel
Specialmente
især
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
osv. (og så videre)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
fig. (figur)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
i.e. (id est)/cioè
dvs. (det vil sige)
Används när man utvecklar en idé
incl. (incluso)
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (pagina)
side
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pagine)
s. (sider)
Flera sidor av rapporten
Prefazione/Preambolo
indledning
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
Pubblicato da
udgivet af
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
n.d.A. (nota dell'autore)
revideret af
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Opera ristampata
genoptryk
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
Tradotta da
oversat af
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
bind
Anger en specific volym eller en del av ett arbete