Arabiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Appendice
ملحق
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ca. (circa)
تقريبا
Används när mängden är okänd
Bibliografia
الببليوغرافيا
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
حوالي
Används för att uppskatta en mängd
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
فصل
En definierad del av arbetet
Colonna
عمود
Den vertikala delen av en tabell
Dissertazione di laurea
أطروحة
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
A cura di
التحرير
Används när verket har ändrats av en tredje part
e.g. (exempli gratia)
مثلا
Används när man ger ett exempel
Specialmente
خاصّةً
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
إلخ. (إلى آخره)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
شكل
Ett diagram som hör till en del av arbetet
i.e. (id est)/cioè
يعني
Används när man utvecklar en idé
incl. (incluso)
بما في ذلك
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
تنبيه
Används när en person måste notera något viktigt
p. (pagina)
ًص. (صفحة)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pagine)
صفحات
Flera sidor av rapporten
Prefazione/Preambolo
مقدمة
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
Pubblicato da
الناشر
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
n.d.A. (nota dell'autore)
راجعه
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Opera ristampata
إعادة الطباعة
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
Tradotta da
ترجمة
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
مجلد
Anger en specific volym eller en del av ett arbete