Italienska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

परिशिष्ट
Appendice
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
लगभग
ca. (circa)
Används när mängden är okänd
ग्रंथ सूची
Bibliografia
Förteckning över använda källor
लगभग
ca. (circa)
Används för att uppskatta en mängd
अध्याय
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
En definierad del av arbetet
स्तंभ
Colonna
Den vertikala delen av en tabell
व्याख्यान
Dissertazione di laurea
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
संपादक
A cura di
Används när verket har ändrats av en tredje part
उदाहरण
e.g. (exempli gratia)
Används när man ger ett exempel
विशेषतः
Specialmente
Används när man försöker definiera något tydligare
आदि.
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
आकृ.
fig. (figura)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
जो है कि...
i.e. (id est)/cioè
Används när man utvecklar en idé
सहित
incl. (incluso)
Används när du lägger till något i en lista
ख़ासकर
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
अगला
p. (pagina)
Varje enskild sida av arbetet
अगला पन्ना
pp. (pagine)
Flera sidor av rapporten
प्रस्तावना
Prefazione/Preambolo
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
प्रकाशन
Pubblicato da
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
पुनरीक्षित
n.d.A. (nota dell'autore)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
पुनर्मुद्रण
Opera ristampata
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
अनुवादक
Tradotta da
Används när verk har översatts till ett annat språk
विभाग
vol. (volume)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete