Engelska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

परिशिष्ट
app. (appendix)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
लगभग
approx. (approximately)
Används när mängden är okänd
ग्रंथ सूची
bibliog. (bibliography)
Förteckning över använda källor
लगभग
ca. (circa)
Används för att uppskatta en mängd
अध्याय
ch. (chapter)
En definierad del av arbetet
स्तंभ
col. (column)
Den vertikala delen av en tabell
व्याख्यान
diss. (dissertation)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
संपादक
ed. (edited by)
Används när verket har ändrats av en tredje part
उदाहरण
e.g. (exempli gratia)
Används när man ger ett exempel
विशेषतः
esp. (especially)
Används när man försöker definiera något tydligare
आदि.
etc. (et cetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
आकृ.
fig. (figure)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
जो है कि...
i.e. (id est)
Används när man utvecklar en idé
सहित
incl. (including)
Används när du lägger till något i en lista
ख़ासकर
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
अगला
p. (page)
Varje enskild sida av arbetet
अगला पन्ना
pp. (pages)
Flera sidor av rapporten
प्रस्तावना
pref. (preface)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
प्रकाशन
pub. (published by)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
पुनरीक्षित
rev. (revised by)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
पुनर्मुद्रण
rpt. (reprint)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
अनुवादक
trans. (translated by)
Används när verk har översatts till ett annat språk
विभाग
vol. (volume)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete