Svenska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

παρ. (παράρτημα)
Appendix
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
περ. (κατά προσέγγιση)
ung. (ungefär)
Används när mängden är okänd
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Förteckning över använda källor
περ. (περίπου)
ca. (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
κεφ. (κεφάλαιο)
kap. (kapitel)
En definierad del av arbetet
στήλη
Kolumn
Den vertikala delen av en tabell
διατριβή
Doktorsavhandling
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
επιμ. (επιμέλεια)
red. (redigerad av)
Används när verket har ändrats av en tredje part
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
t.ex. (till exempel)
Används när man ger ett exempel
ειδ. (ειδικά)
särskilt
Används när man försöker definiera något tydligare
κτλ. (και τα λοιπά)
etc. (et cetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Σχ. (Σχήμα)
figur
Ett diagram som hör till en del av arbetet
δηλαδή,...
d.v.s. (det vill säga)
Används när man utvecklar en idé
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
σημ. (σημείωση)
obs (observera)
Används när en person måste notera något viktigt
σελ. (σελίδα)
s. (sida)
Varje enskild sida av arbetet
σελ. (σελίδες)
s. (sidor)
Flera sidor av rapporten
Προτ. (πρόλογος)
förord
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
δημοσιεύθηκε από
publicerad av
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
rev. (reviderad av)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
ανατύπωση
omtryck/nytryck
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
μεταφράστηκε από
övers. (översättning)
Används när verk har översatts till ett annat språk
τομ. (τόμος)
vol. (volym)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete