Ryska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

παρ. (παράρτημα)
прил. (приложения)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
περ. (κατά προσέγγιση)
прибл. (приблизительно)
Används när mängden är okänd
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
библ. (библиография)
Förteckning över använda källor
περ. (περίπου)
ca. (circa -ровно)
Används för att uppskatta en mängd
κεφ. (κεφάλαιο)
гл. (глава)
En definierad del av arbetet
στήλη
кол. (колонка)
Den vertikala delen av en tabell
διατριβή
дисс. (дисертация)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
επιμ. (επιμέλεια)
ред. (редактор ...)
Används när verket har ändrats av en tredje part
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
н/р (на пример)
Används när man ger ett exempel
ειδ. (ειδικά)
особенно (особенно)
Används när man försöker definiera något tydligare
κτλ. (και τα λοιπά)
и т.д. (и так далее)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Σχ. (Σχήμα)
рис. (рисунок)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
δηλαδή,...
т.е. (то есть)
Används när man utvecklar en idé
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
вкл. (включая)
Används när du lägger till något i en lista
σημ. (σημείωση)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
σελ. (σελίδα)
стр. (страница)
Varje enskild sida av arbetet
σελ. (σελίδες)
стр-ы. (страницы)
Flera sidor av rapporten
Προτ. (πρόλογος)
прол. (пролог)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
δημοσιεύθηκε από
изд. (издательство)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
ред. (просмотрено...)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
ανατύπωση
обр. (в обработке...)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
μεταφράστηκε από
trans. (перевод ...)
Används när verk har översatts till ett annat språk
τομ. (τόμος)
vol. (volume - ценность)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete