Koreanska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

παρ. (παράρτημα)
부록
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
περ. (κατά προσέγγιση)
대략
Används när mängden är okänd
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
참고 문헌 목록
Förteckning över använda källor
περ. (περίπου)
대략
Används för att uppskatta en mängd
κεφ. (κεφάλαιο)
제 (숫자 ex. 1) 장
En definierad del av arbetet
στήλη
세로줄
Den vertikala delen av en tabell
διατριβή
논문
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
επιμ. (επιμέλεια)
편집
Används när verket har ändrats av en tredje part
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
예,
Används när man ger ett exempel
ειδ. (ειδικά)
특히,
Används när man försöker definiera något tydligare
κτλ. (και τα λοιπά)
등...
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Σχ. (Σχήμα)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
δηλαδή,...
즉,
Används när man utvecklar en idé
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
... 포함
Används när du lägger till något i en lista
σημ. (σημείωση)
주의
Används när en person måste notera något viktigt
σελ. (σελίδα)
p.
Varje enskild sida av arbetet
σελ. (σελίδες)
pp.
Flera sidor av rapporten
Προτ. (πρόλογος)
서두
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
δημοσιεύθηκε από
(홍길동) 지음
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
(홍길동) 개정
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
ανατύπωση
재판본
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
μεταφράστηκε από
(홍길동) 번역
Används när verk har översatts till ett annat språk
τομ. (τόμος)
제 (몇) 판
Anger en specific volym eller en del av ett arbete