Spanska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

annexe
ap. (apéndice)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
approx. (approximativement)
aprox. (aproximadamente)
Används när mängden är okänd
biblio. (bibliographie)
bibl. (bibliografía)
Förteckning över använda källor
env. (environ)
circ. (circa)
Används för att uppskatta en mängd
ch. (chapitre)
cap. (capítulo)
En definierad del av arbetet
col. (colonne)
col. (columna)
Den vertikala delen av en tabell
diss. (dissertation)
disertación
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
éd. (édition)
editado por
Används när verket har ändrats av en tredje part
ex. (exemple)
p. ej. (por ejemplo)
Används när man ger ett exempel
spéc. (spécialement)
especialmente
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
etc. (etcétera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figure)
fig. (figura)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
c.-à-d. (c'est-à-dire)
es decir,...
Används när man utvecklar en idé
incl. (incluant)
incl.
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (page)
p. (página)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pages)
pp. (páginas)
Flera sidor av rapporten
préf. (préface)
Prefacio
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
éd. (édité par)
publicado por
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (revu par)
revisado por
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
réimp. (réimpression)
reedición / nueva edición / reimpresión
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trad. (traduit par)
traducido por
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
t.
Anger en specific volym eller en del av ett arbete