Svenska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Liitteet
Appendix
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
n. (noin)
ung. (ungefär)
Används när mängden är okänd
Bibliografia
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Förteckning över använda källor
n. (noin)
ca. (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
kpl (kappale)
kap. (kapitel)
En definierad del av arbetet
Pylväs
Kolumn
Den vertikala delen av en tabell
Väitöskirja
Doktorsavhandling
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
toim. (toimittanut)
red. (redigerad av)
Används när verket har ändrats av en tredje part
esim. (esimerkiksi)
t.ex. (till exempel)
Används när man ger ett exempel
erityisesti
särskilt
Används när man försöker definiera något tydligare
jne. (ja niin edelleen)
etc. (et cetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
kaavio
figur
Ett diagram som hör till en del av arbetet
eli
d.v.s. (det vill säga)
Används när man utvecklar en idé
mukaanlukien
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
huom. (huomautus)
obs (observera)
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sivu)
s. (sida)
Varje enskild sida av arbetet
sivut
s. (sidor)
Flera sidor av rapporten
esipuhe
förord
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
julk. (julkaissut)
publicerad av
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
muok. (muokannut)
rev. (reviderad av)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
lisäpainos
omtryck/nytryck
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
kääntänyt
övers. (översättning)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volyymi)
vol. (volym)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete