Portugisiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Liitteet
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
n. (noin)
aprox. (aproximadamente)
Används när mängden är okänd
Bibliografia
bibliogr. (bibliografia)
Förteckning över använda källor
n. (noin)
cerca
Används för att uppskatta en mängd
kpl (kappale)
cap. (capítulo)
En definierad del av arbetet
Pylväs
col. (coluna)
Den vertikala delen av en tabell
Väitöskirja
dissertação
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
toim. (toimittanut)
ed. (edição)
Används när verket har ändrats av en tredje part
esim. (esimerkiksi)
p.ex. (por exemplo)
Används när man ger ett exempel
erityisesti
especialmente
Används när man försöker definiera något tydligare
jne. (ja niin edelleen)
etc. (et cetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
kaavio
fig. (figura)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
eli
i.e. (id est)
Används när man utvecklar en idé
mukaanlukien
incluindo
Används när du lägger till något i en lista
huom. (huomautus)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sivu)
p. (página)
Varje enskild sida av arbetet
sivut
pp. (páginas)
Flera sidor av rapporten
esipuhe
prefácio
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
julk. (julkaissut)
E. (editor)
EE. (editores)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
muok. (muokannut)
revisado por
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
lisäpainos
reimpresso
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
kääntänyt
Trad. (tradução)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volyymi)
vol. (volume)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete