Italienska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Liitteet
Appendice
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
n. (noin)
ca. (circa)
Används när mängden är okänd
Bibliografia
Bibliografia
Förteckning över använda källor
n. (noin)
ca. (circa)
Används för att uppskatta en mängd
kpl (kappale)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
En definierad del av arbetet
Pylväs
Colonna
Den vertikala delen av en tabell
Väitöskirja
Dissertazione di laurea
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
toim. (toimittanut)
A cura di
Används när verket har ändrats av en tredje part
esim. (esimerkiksi)
e.g. (exempli gratia)
Används när man ger ett exempel
erityisesti
Specialmente
Används när man försöker definiera något tydligare
jne. (ja niin edelleen)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
kaavio
fig. (figura)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
eli
i.e. (id est)/cioè
Används när man utvecklar en idé
mukaanlukien
incl. (incluso)
Används när du lägger till något i en lista
huom. (huomautus)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sivu)
p. (pagina)
Varje enskild sida av arbetet
sivut
pp. (pagine)
Flera sidor av rapporten
esipuhe
Prefazione/Preambolo
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
julk. (julkaissut)
Pubblicato da
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
muok. (muokannut)
n.d.A. (nota dell'autore)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
lisäpainos
Opera ristampata
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
kääntänyt
Tradotta da
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volyymi)
vol. (volume)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete