Engelska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Liitteet
app. (appendix)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
n. (noin)
approx. (approximately)
Används när mängden är okänd
Bibliografia
bibliog. (bibliography)
Förteckning över använda källor
n. (noin)
ca. (circa)
Används för att uppskatta en mängd
kpl (kappale)
ch. (chapter)
En definierad del av arbetet
Pylväs
col. (column)
Den vertikala delen av en tabell
Väitöskirja
diss. (dissertation)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
toim. (toimittanut)
ed. (edited by)
Används när verket har ändrats av en tredje part
esim. (esimerkiksi)
e.g. (exempli gratia)
Används när man ger ett exempel
erityisesti
esp. (especially)
Används när man försöker definiera något tydligare
jne. (ja niin edelleen)
etc. (et cetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
kaavio
fig. (figure)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
eli
i.e. (id est)
Används när man utvecklar en idé
mukaanlukien
incl. (including)
Används när du lägger till något i en lista
huom. (huomautus)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
s. (sivu)
p. (page)
Varje enskild sida av arbetet
sivut
pp. (pages)
Flera sidor av rapporten
esipuhe
pref. (preface)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
julk. (julkaissut)
pub. (published by)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
muok. (muokannut)
rev. (revised by)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
lisäpainos
rpt. (reprint)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
kääntänyt
trans. (translated by)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volyymi)
vol. (volume)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete