Svenska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

app. (appendix)
Appendix
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
approx. (approximately)
ung. (ungefär)
Används när mängden är okänd
bibliog. (bibliography)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
ca. (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
ch. (chapter)
kap. (kapitel)
En definierad del av arbetet
col. (column)
Kolumn
Den vertikala delen av en tabell
diss. (dissertation)
Doktorsavhandling
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ed. (edited by)
red. (redigerad av)
Används när verket har ändrats av en tredje part
e.g. (exempli gratia)
t.ex. (till exempel)
Används när man ger ett exempel
esp. (especially)
särskilt
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figure)
figur
Ett diagram som hör till en del av arbetet
i.e. (id est)
d.v.s. (det vill säga)
Används när man utvecklar en idé
incl. (including)
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (page)
s. (sida)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pages)
s. (sidor)
Flera sidor av rapporten
pref. (preface)
förord
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
pub. (published by)
publicerad av
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (revised by)
rev. (reviderad av)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
rpt. (reprint)
omtryck/nytryck
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trans. (translated by)
övers. (översättning)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
vol. (volym)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete