Rumänska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

app. (appendix)
app. (appendix)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
approx. (approximately)
aprox. (aproximativ)
Används när mängden är okänd
bibliog. (bibliography)
Bibliografie - nu se prescurtează
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
cca (circa)
Används för att uppskatta en mängd
ch. (chapter)
cap. (capitol)
En definierad del av arbetet
col. (column)
col. (coloană)
Den vertikala delen av en tabell
diss. (dissertation)
Disertaţie - nu se abreviază
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ed. (edited by)
n.t. (nota traducătorului)
Används när verket har ändrats av en tredje part
e.g. (exempli gratia)
ex. (exemplu)
Används när man ger ett exempel
esp. (especially)
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figure)
fig. (figura)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
i.e. (id est)
adică
Används när man utvecklar en idé
incl. (including)
inclusiv - nu se abreviază
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (page)
p./pg. (pagina)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pages)
pp. (paginile)
Flera sidor av rapporten
pref. (preface)
pref. (prefaţă)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
pub. (published by)
ed. (editat de)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (revised by)
red. (redactor)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
rpt. (reprint)
reed. (reeditarea)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trans. (translated by)
trad. (tradusă de)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
vol. (volumul/tomul)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete