Koreanska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

app. (appendix)
부록
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
approx. (approximately)
대략
Används när mängden är okänd
bibliog. (bibliography)
참고 문헌 목록
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
대략
Används för att uppskatta en mängd
ch. (chapter)
제 (숫자 ex. 1) 장
En definierad del av arbetet
col. (column)
세로줄
Den vertikala delen av en tabell
diss. (dissertation)
논문
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ed. (edited by)
편집
Används när verket har ändrats av en tredje part
e.g. (exempli gratia)
예,
Används när man ger ett exempel
esp. (especially)
특히,
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
등...
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figure)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
i.e. (id est)
즉,
Används när man utvecklar en idé
incl. (including)
... 포함
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
주의
Används när en person måste notera något viktigt
p. (page)
p.
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pages)
pp.
Flera sidor av rapporten
pref. (preface)
서두
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
pub. (published by)
(홍길동) 지음
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (revised by)
(홍길동) 개정
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
rpt. (reprint)
재판본
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trans. (translated by)
(홍길동) 번역
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
제 (몇) 판
Anger en specific volym eller en del av ett arbete