Finska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

app. (appendix)
Liitteet
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
approx. (approximately)
n. (noin)
Används när mängden är okänd
bibliog. (bibliography)
Bibliografia
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
n. (noin)
Används för att uppskatta en mängd
ch. (chapter)
kpl (kappale)
En definierad del av arbetet
col. (column)
Pylväs
Den vertikala delen av en tabell
diss. (dissertation)
Väitöskirja
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ed. (edited by)
toim. (toimittanut)
Används när verket har ändrats av en tredje part
e.g. (exempli gratia)
esim. (esimerkiksi)
Används när man ger ett exempel
esp. (especially)
erityisesti
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
jne. (ja niin edelleen)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figure)
kaavio
Ett diagram som hör till en del av arbetet
i.e. (id est)
eli
Används när man utvecklar en idé
incl. (including)
mukaanlukien
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
huom. (huomautus)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (page)
s. (sivu)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pages)
sivut
Flera sidor av rapporten
pref. (preface)
esipuhe
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
pub. (published by)
julk. (julkaissut)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (revised by)
muok. (muokannut)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
rpt. (reprint)
lisäpainos
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trans. (translated by)
kääntänyt
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
vol. (volyymi)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete