Danska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

app. (appendix)
bilag
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
approx. (approximately)
ca. (cirka)
Används när mängden är okänd
bibliog. (bibliography)
bibliografi
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
ca. (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
ch. (chapter)
afsnit
En definierad del av arbetet
col. (column)
kolonne
Den vertikala delen av en tabell
diss. (dissertation)
afhandling
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ed. (edited by)
redigeret af
Används när verket har ändrats av en tredje part
e.g. (exempli gratia)
f.eks. (for eksempel)
Används när man ger ett exempel
esp. (especially)
især
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)
osv. (og så videre)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figure)
fig. (figur)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
i.e. (id est)
dvs. (det vil sige)
Används när man utvecklar en idé
incl. (including)
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (page)
side
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pages)
s. (sider)
Flera sidor av rapporten
pref. (preface)
indledning
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
pub. (published by)
udgivet af
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev. (revised by)
revideret af
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
rpt. (reprint)
genoptryk
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trans. (translated by)
oversat af
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
bind
Anger en specific volym eller en del av ett arbete