Svenska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

bilag
Appendix
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ca. (cirka)
ung. (ungefär)
Används när mängden är okänd
bibliografi
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Förteckning över använda källor
ca. (cirka)
ca. (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
afsnit
kap. (kapitel)
En definierad del av arbetet
kolonne
Kolumn
Den vertikala delen av en tabell
afhandling
Doktorsavhandling
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
redigeret af
red. (redigerad av)
Används när verket har ändrats av en tredje part
f.eks. (for eksempel)
t.ex. (till exempel)
Används när man ger ett exempel
især
särskilt
Används när man försöker definiera något tydligare
osv. (og så videre)
etc. (et cetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figur)
figur
Ett diagram som hör till en del av arbetet
dvs. (det vil sige)
d.v.s. (det vill säga)
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
NB (notabene)
obs (observera)
Används när en person måste notera något viktigt
side
s. (sida)
Varje enskild sida av arbetet
s. (sider)
s. (sidor)
Flera sidor av rapporten
indledning
förord
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
udgivet af
publicerad av
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revideret af
rev. (reviderad av)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
genoptryk
omtryck/nytryck
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
oversat af
övers. (översättning)
Används när verk har översatts till ett annat språk
bind
vol. (volym)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete