Rumänska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

bilag
app. (appendix)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ca. (cirka)
aprox. (aproximativ)
Används när mängden är okänd
bibliografi
Bibliografie - nu se prescurtează
Förteckning över använda källor
ca. (cirka)
cca (circa)
Används för att uppskatta en mängd
afsnit
cap. (capitol)
En definierad del av arbetet
kolonne
col. (coloană)
Den vertikala delen av en tabell
afhandling
Disertaţie - nu se abreviază
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
redigeret af
n.t. (nota traducătorului)
Används när verket har ändrats av en tredje part
f.eks. (for eksempel)
ex. (exemplu)
Används när man ger ett exempel
især
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Används när man försöker definiera något tydligare
osv. (og så videre)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figur)
fig. (figura)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
dvs. (det vil sige)
adică
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
inclusiv - nu se abreviază
Används när du lägger till något i en lista
NB (notabene)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
side
p./pg. (pagina)
Varje enskild sida av arbetet
s. (sider)
pp. (paginile)
Flera sidor av rapporten
indledning
pref. (prefaţă)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
udgivet af
ed. (editat de)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revideret af
red. (redactor)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
genoptryk
reed. (reeditarea)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
oversat af
trad. (tradusă de)
Används när verk har översatts till ett annat språk
bind
vol. (volumul/tomul)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete