Portugisiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

bilag
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ca. (cirka)
aprox. (aproximadamente)
Används när mängden är okänd
bibliografi
bibliogr. (bibliografia)
Förteckning över använda källor
ca. (cirka)
cerca
Används för att uppskatta en mängd
afsnit
cap. (capítulo)
En definierad del av arbetet
kolonne
col. (coluna)
Den vertikala delen av en tabell
afhandling
dissertação
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
redigeret af
ed. (edição)
Används när verket har ändrats av en tredje part
f.eks. (for eksempel)
p.ex. (por exemplo)
Används när man ger ett exempel
især
especialmente
Används när man försöker definiera något tydligare
osv. (og så videre)
etc. (et cetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figur)
fig. (figura)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
dvs. (det vil sige)
i.e. (id est)
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
incluindo
Används när du lägger till något i en lista
NB (notabene)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
side
p. (página)
Varje enskild sida av arbetet
s. (sider)
pp. (páginas)
Flera sidor av rapporten
indledning
prefácio
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
udgivet af
E. (editor)
EE. (editores)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revideret af
revisado por
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
genoptryk
reimpresso
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
oversat af
Trad. (tradução)
Används när verk har översatts till ett annat språk
bind
vol. (volume)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete