Nederländska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

bilag
bijl. (bijlage)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ca. (cirka)
ong. (ongeveer)
Används när mängden är okänd
bibliografi
bibl. (bibliografie)
Förteckning över använda källor
ca. (cirka)
ca. (circa)
Används för att uppskatta en mängd
afsnit
hst. (hoofdstuk)
En definierad del av arbetet
kolonne
kolom
Den vertikala delen av en tabell
afhandling
dissertatie
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
redigeret af
bew. (bewerkt door)
Används när verket har ändrats av en tredje part
f.eks. (for eksempel)
bijv. (bijvoorbeeld)
Används när man ger ett exempel
især
bijz. (bijzonder)
Används när man försöker definiera något tydligare
osv. (og så videre)
enz. (enzovoort)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figur)
afb. (afbeelding)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
dvs. (det vil sige)
d.w.z (dat wil zeggen)
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
incl. (inclusief)
Används när du lägger till något i en lista
NB (notabene)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
side
p. (pagina)
Varje enskild sida av arbetet
s. (sider)
pp. (pagina´s)
Flera sidor av rapporten
indledning
voorwoord
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
udgivet af
uitg. (uitgegeven door)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revideret af
herz. (herzien)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
genoptryk
herdr. (herdruk)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
oversat af
vertaald door
Används när verk har översatts till ett annat språk
bind
jg. (jaargang)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete