Kinesiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

bilag
app.(附录)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ca. (cirka)
approx.(大约)
Används när mängden är okänd
bibliografi
bibliog.(引用来源)
Förteckning över använda källor
ca. (cirka)
ca.(大约)
Används för att uppskatta en mängd
afsnit
ch.(章)
En definierad del av arbetet
kolonne
col.(柱)
Den vertikala delen av en tabell
afhandling
diss.(论文)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
redigeret af
ed.(编辑)
Används när verket har ändrats av en tredje part
f.eks. (for eksempel)
e.g.(例如)
Används när man ger ett exempel
især
esp.(尤其是)
Används när man försöker definiera något tydligare
osv. (og så videre)
etc.(等等)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figur)
fig.(图表)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
dvs. (det vil sige)
i.e.(既)
Används när man utvecklar en idé
inkl. (inklusive)
incl.(包括)
Används när du lägger till något i en lista
NB (notabene)
N.B.(注意)
Används när en person måste notera något viktigt
side
p.(页)
Varje enskild sida av arbetet
s. (sider)
pp.(页)
Flera sidor av rapporten
indledning
pref.(前言)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
udgivet af
pub.(由...出版)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
revideret af
rev.(由...修改)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
genoptryk
rpt.(转载)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
oversat af
trans.(由...翻译)
Används när verk har översatts till ett annat språk
bind
vol.(卷)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete