Svenska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ملحق
Appendix
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
تقريبا
ung. (ungefär)
Används när mängden är okänd
الببليوغرافيا
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Förteckning över använda källor
حوالي
ca. (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
فصل
kap. (kapitel)
En definierad del av arbetet
عمود
Kolumn
Den vertikala delen av en tabell
أطروحة
Doktorsavhandling
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
التحرير
red. (redigerad av)
Används när verket har ändrats av en tredje part
مثلا
t.ex. (till exempel)
Används när man ger ett exempel
خاصّةً
särskilt
Används när man försöker definiera något tydligare
إلخ. (إلى آخره)
etc. (et cetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
شكل
figur
Ett diagram som hör till en del av arbetet
يعني
d.v.s. (det vill säga)
Används när man utvecklar en idé
بما في ذلك
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
تنبيه
obs (observera)
Används när en person måste notera något viktigt
ًص. (صفحة)
s. (sida)
Varje enskild sida av arbetet
صفحات
s. (sidor)
Flera sidor av rapporten
مقدمة
förord
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
الناشر
publicerad av
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
راجعه
rev. (reviderad av)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
إعادة الطباعة
omtryck/nytryck
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
ترجمة
övers. (översättning)
Används när verk har översatts till ett annat språk
مجلد
vol. (volym)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete