Portugisiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

ملحق
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
تقريبا
aprox. (aproximadamente)
Används när mängden är okänd
الببليوغرافيا
bibliogr. (bibliografia)
Förteckning över använda källor
حوالي
cerca
Används för att uppskatta en mängd
فصل
cap. (capítulo)
En definierad del av arbetet
عمود
col. (coluna)
Den vertikala delen av en tabell
أطروحة
dissertação
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
التحرير
ed. (edição)
Används när verket har ändrats av en tredje part
مثلا
p.ex. (por exemplo)
Används när man ger ett exempel
خاصّةً
especialmente
Används när man försöker definiera något tydligare
إلخ. (إلى آخره)
etc. (et cetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
شكل
fig. (figura)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
يعني
i.e. (id est)
Används när man utvecklar en idé
بما في ذلك
incluindo
Används när du lägger till något i en lista
تنبيه
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
ًص. (صفحة)
p. (página)
Varje enskild sida av arbetet
صفحات
pp. (páginas)
Flera sidor av rapporten
مقدمة
prefácio
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
الناشر
E. (editor)
EE. (editores)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
راجعه
revisado por
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
إعادة الطباعة
reimpresso
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
ترجمة
Trad. (tradução)
Används när verk har översatts till ett annat språk
مجلد
vol. (volume)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete